12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 2

12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 2

Devamını Oku »

Kitap Adı: 12 Eylül Mahkemeleri Dosyası 2
Yayınevi: Haziran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ

-Haziran Yayınevi'nin «Devrimciler Yargılıyor Dizisi» şek­ linde sunduğu «12 Eylül Mahkemeleri Dosyası», lstanbul'da askeri mahkemede sürmekte olan Devrimci Sol ana davasın­ da, 1981'den 1986'ya kadar mahkemeler ve diğer yetkili ku­ rumlara verilen dilekçelerin bir bölümünden oluşuyor. Aslın­ da bu davada verilen, ortak yüzlerce dilekçe var. Ki, bir si­ yasi davanın olağan niteliğinin gerektirdiği gibi tümü de bi­ rer siyasal metin durumunda. Sayının kq.barıklığından dola­ yı A. Tayfun Özkök bunları, ülkenin siyasal-toplumsal gün­ demindeki önceliklerine ve kapsadıkları ilgi genişliğine göre derlemeyi uygun buldu.

«12 Eylül Mahkemeleri Dosyası» iki ciltten oluşuyor. Bi­ rinci cilt esas olarak genel siyasi gelişmelere ilişkin değer­ lendirmeleri ve bunlar karşısındaki siyasal tavır belirlenim­ lerini içeriyor. ikinci cildin konusu ise -işkence ve her tür­ lü insanlık dışı uygulamasıyla- topyekün karşı-devrimci zu­ lüm ve ona karşı devrimci direniş. Alanı, elbette cezaevleri, mahkemeler, şubeler...

Bu dosya, kuşkusuz 12 Eylül hukukunun bir dosyası sa­ yılmalıdır. Ama öte yandan, bu hukukun gölgesinde onurlu yaşam ve siyasal kimlik mücadelesi veren devrimci tutsak­ ların da dosyası olma özelliğini taşıyor.

Her devrimci kişi veya yapı yalnızca mahkeme kalem­lerindeki  birgün nasıl olsa tozlanacak- dosyaları ile de­ ğil, on yıllık karanlık dönemdeki bu sözilnü ettiğimiz 'ken­ dilerine ait' dosyaları ile de ilgili olduğunu bilmek zorunda­ dır. Çünkü kimliği bir ölçüde bununla tanımlanacak, halkın belleğinde bununla anılacaktır.

Haziran Yayınevi böylesi bir dosyayı mahkeme duvarla­ rı ötesinde herkese sunmaktan onur_ duyuyor...

HAZİRAN


0 Reviews