129 Yasaları - İki Asırlık Hukuksuzluk

129 Yasaları - İki Asırlık Hukuksuzluk

Devamını Oku »

Kitap Adı: 129 Yasaları - İki Asırlık Hukuksuzluk


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖNSÖZ

129
1822'den günümüze,
Burjuva devrimcilerinin faaliyet ve propogandalarının yasaklamasından,
Burjuvazinin proletaryanın başkaldırısını ezmesine,
Sosyalistler Yasasından, Cumhuriyeti Koruma Yasasına,
Nazi Hitler rejiminin ayakta kalmasını sağlamaktan, Komünizmle mücadeleye;
sosyal, ulusal ve halk kurtuluş hareketlerinin ezilmesine hizmetleriyle
129 ismi altındaki yasanın günümüze kadar olan evrimini
incelemek amacıyla bu broşürü hazırladık.
Şüphesiz iki asıra yakın bir süredir, her dönem sınıflar mücadelesinin
boğulmasına hizmet etmesi yönüyle; bu yasa her dönem hakim sınıfların
ezilen sınıflar ve halklara karşı savaş bayrağı görevi görmüştür.
129'u anlatmak bir anlamda iki asırlık sınıflar mücadelesi tarihini anlatmaya
denk düşer. Bu yönüyle bakıldığında elinizdeki broşürün kapsamı
daha bir dardır. Bu broşürde biz asıl olarak bu yasanın günümüzde
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine karşı oynadığı hukuki ve
sosyal boyutlarını ele almayla kendimizi sınırlayacağız.
129 yasası öz olarak; düzen karşıtı tüm hareketleri suç örgütü kapsamına
alır. Ancak gelişen sınıflar mücadelesine paralel olarak, 129'un yeterli olmadığı
boşlukları doldurabilmek için 129a maddesi yapılarak devrimci
muhalefet 'terörizm' kapsamına alındı ve bu madde ile birlikte düzen
karşıtı faaliyetlerdeki cezai uygulamalar iki katına çıkarıldı.

Sosyalist blokun yıkılıp, emparyalizmin kendisini tek dünya efendisi
olarak görmeye başladığı günümüzde ise dünya halklarının bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelelerine müdahale edebilmek ve varolan
uluslararası tüm yasaları rafa kaldırmanın bir aracı olarak 129 yasalarında
yeni bir ekleme yapılmak durumundaydı.

Amerikan emperyalizminin tüm dünyayı hedefleyen işgalci, sömürücü,
talancı politikalarını gerçekleştirmek için, kendinden menkul yeni yasalar yaptığı açıktır. Ki Vatanseverlik Yasası ismi altındaki yasa ile ABD kendisine
yasal olarak, dünyanın herhangi bir yerindeki meşru bir devlete karşı
da, bir örgüte veya kişiye karşı da savaş açma, askeri müdahalede bulunma,
işgal ve ilhak etme, tutuklama, katletme hakları vermiştir. ABD 11
Eylül öncesi de zaten işlediği insanlık suçlarını kendince yasalaştırmıştır.
Dünyada sosyalist bir blokun olmaması, güçler dengesinin emperyalizmin
lehine olması ve dünya halklarının bu keyfiliğe karşı güçlü başkaldırılar
örgütleyebilecek somut adımları mücadeleleri olmadığından, bu dayatma
bugün halen geçerliliğini korumaktadır.

ABD'nin 11 Eylül sonrası kendisine dünyanın fatihi rolü biçmesine, Avrupa'lı
emperyalistler sözde karşı çıkışlarla muhalefet etmeye çalıştıysa da,
bunlar görüntüdedir.

Avrupa emperyalistlerinin bu karşı çıkışları asıl olarak dünyanın yeniden
paylaşılmasında, kendi paylarını artırma amacından başka birşey değildir.
Emperyalistler arasındaki bu görünürdeki çatlak UCM (Uluslararası Ceza
Mahkemesi) sürecinde daha bir netlik kazanmıştır. ABD bu süreçte diğer
emperyalist güçlere ağırlığını koyarak adeta ezmiştir. ABD bu tartışmalarda
'UCM bir ABD vatandaşını yargılamaya kalktığında, buna sessiz
kalmayız ve gerekirse Den Haag'a askeri çıkarma yapıp vatandaşımızı
kurtarırız' küstahlığıyla davranmıştır. Bunun ardından UCM'nin yetki
alanları daraltılarak: 'UCM Amerikan vatandaşları dışında tüm insanlık
suçu işlemiş olanları yargılama hakkına sahiptir' şeklinde bir boyun eğiş
yaşanmıştır.

Avrupalı emperyalistlerinin de zaten amaçları, dünyadaki insanlık
suçlarının kaldırılması değildi. Onların istediği tek şey; insanlık suçları
işlenerek dünya halklarından gaspedilen pastadan daha büyük bir pay almaktı.
Ki Afganistan ve Irak işgali sonrası Avrupa emperyalistleri de ABD'nin
yedeğinde bu dünya pastasına saldırmıştır.

İşte bu süreçte Alman emperyalizmi de ABD taklitçiliği yaparak, ABD'nin
Vatanseverlik Yasası'nın bir benzerini de 129 yasasına ekleyerek kendisine,
dünyaya müdahale edebilmek için yetki vermiştir. Bu yasal düzenleme de
129b adı altında yapılmıştır.

Bu broşürle 129a ve 129b isimli yasaların uygulama alanlarını ve bu uygulamalarla
demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması konusunu gündeme
getirmeyi hedefliyoruz.

Avrupa halklarının iki asır içinde büyük bedellerle kazandığı hakların; iki
asırdır uygulamada olan 129 yasasına dayanarak nasıl gaspedilmeye
çalışıldığını gözler önüne sermeyi amaçlıyoruz.0 Reviews