Darağaçlarında Yapılan Siyaset: İDAM

Darağaçlarında Yapılan Siyaset: İDAM

Devamını Oku »

Kitap Adı: Darağaçlarında Yapılan Siyaset: İDAM
Yayınevi: Haziran Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin TıklayınızÖNSÖZ
"Kimliğimiz devrimci mücadelemizdir." dediler.
"Biz devletin elinde siyasi rehineyiz. " dediler.
"İdamlardan dolayı anaların hiçbir zaman ağlamayacağı bir düzeni nasıl kurabiliriz, buna kafa yoralım." dediler.

Ve 12 Eylül'ün idamlarını bir cümle ile özetlediler:
"Halkın örgütlü mücadelesini engellemek için, oligarşi, idam­ larla 'son darbe' (imha) taktiğine, daha sonra da 'rehin takti­ ği'ne başvurdu."
İdamlar olgusuna ilişkin yeni ve cüretli saptamalarda bulun­ dular. "İdamlar tarih sahnesine ilk defa bir suçu cezalandırmak için değil, gizlemek amacıyla ortaya çıktı. Biz, yarın iktidar oldu­ ğumuzda, bugün gizlenen gerçek suçları yok etmek için idamla­ ra başvurmak zorunda kalsak bile, onu bir daha gelmemek üze­ re, kesin olarak ancak bizim düzenimiz ortadan kaldıracaktır."·
Darağacının boyunu posunu sordum onlara, "12 Mart ve 12 Eylü/'de onlarca kez kırdık." dediler.

Mahir Çayan'ları, Deniz Gezmiş'leri, İbrahim Kaypakkaya'ları sordum; "Ölümü değil, bomba ve kurşunla, darağacıyla, işken­ cevıe oliaarşinin ektiği devrim rüzgarını anımsıyoruz." dediler ve eklediler: "Biz ve emekçi halkımız, iktidarı almak için devrim rüz­ garını fırtınaya çevireceğiz.

İşkenceyi sordum, "Şerefsizliktir." dediler.
Pişmanlığı sordum, emperyalizm ve bir avuç işbirlikçisini gösterdiler. "Bugün güçlü olmak, yarının garantisi değildir. Çün­ kü haklı değiller. Onlar düşünsün."
İdamları sordum, "İdam, darağaçlarıyla yapılan siyasettir." dediler.

12 Eylül öncesini sordum, "Faşizm ve oligarşinin kabusu '12 Eylül öncesine dönmek'tir. Ama biz bundan, halkın kurtuluş mü­ cadelesinin yükselmesini, faşizmin geriletilmesini, halkımızla Marksist-Leninist hareketimizin bütünleşmeye başlamasını, dev­ rim yolundaki gençliğimizi ve devrimci bir süreci anlıyoruz. 11 de­ diler. "Biz, yine de 12 Eylül öncesine dönmeye değil, yürüttüğü­ müz iktidar mücadelesinin sıcak pratiğine hasretiz. "

Bu  zamana  kadar  11kader "le ri  üzerinde  insanların  bir  şeyler söyleyip peşinen "suçlu" ilan ettiği idamlıklar, bu konuda ne dü­ şünüyor? "İdamlar kalksın, insanlar öldürülmesin, idamlara karşı çıkalım diyorsunuz. Ne güzel. Biz de aynı şeyi ama biraz farklı olarak şöyle söylüyoruz: Bir sınıf terörü olarak idamların yeryü­ zünden silinmesinin garantisi, sıcak sınıf savaşlarının artık ya­ şanmayacağı, burjuva sınıf egemenliğinin bir daha yeşeremeye­ ceği bir düzen kurmaktır. Bu düzen için mücadele, teröre ve idamlara karşı mücadeleyi de kapsar. "

Darağacı diye soruyorum, "Biçimdir, kurşt.Jnun, elektrikli san­ dalyenin, bay giyotinin, kılıcın, taş ve ateşin soyundandır ve hep­ sinin damarlarında bir sınıfın başka  bir sınıfa karşı  şiddeti,  terö­ rü dolaşır. 11 diyorlar.

12 Eylül mahkemelerini soruyorum, "Sahtekarlık, yalan, işken­ ce, keyfiyet ve hainlerin hizmetleri üzerine kurulmuş, emir komu­ tayla çalışan, cüppeyle halk kitlelerini kandıran faşist askeri mah­ kemelerdir. 11 diyorlar.

DEVRİMCİ SOL (I) Davası tutsaklarına  sordum:  "Bir  gün kar­
şınıza boynu kırık bir ağaç çıkaracaklar,  o anda ng/er düşünür
insan, neler yapar?" Bu sorunun yanıtını da aldım, on yıldır darağacının gölgesinde karanlığa karşı savaşanlardan.

Sordum, "Af istemiyoruz, özgürlük ellerimizdedir." dediler. "Biz, Türkiye halklarının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi­
ni yükselttikçe, halkın savaşıyla, halkın iktidarıyla, halkın yöneti­ miyle özgürlük yolunu açacağız, açıyoruz."

Evet, faşizm darağaçlarıyla bir siyaset yürüttü. Başarılı oldu mu? Devrimci/er bu temel soruyu da yanıtladılar ...

Mücadeleye atılışları, mahkemeler ve idam olayını üç bölüm­ de yanıtladılar. Gazeteci DeniZ Tezte/'e de, tanıklık  ettiği  süreç­ te, basını ve DEVRİMCİ SOL (/) Davası'nı sordum. Söyleşiyi tut­ sak yakınlarından bazıları ile tamamladım. Ortaya bir tablo çıktı.
Devrimci mücadeleye yeni bir coşku katması dileğiyle...

Mart 19900 Reviews