Demokrasi Mücadelesinde Mimar-Mühendisler ve TMMOB

Demokrasi Mücadelesinde Mimar-Mühendisler ve TMMOB

Devamını Oku »

Kitap Adı: Demokrasi Mücadelesinde Mimar-Mühendisler ve TMMOB
Yayınevi: Yeni Çözüm Yayınları


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız


Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız
T.M.M.O.B ve bağlı Oda'ların Genel Kurul'larının yaşanacağı bir döneme giriyoruz. ülkemizdeki mühendis ve mimarların mesleki temelde demokratik, kitle örgütü olan TMMOB, gelenekselleşmiş yurtsever bir çizgiye sahiptir. Bu çizginin daha da geliştirilerek sürdürülmesi ve emekçi halkın mücadelesiyle bütünleştirilmesi, bugün gerçekleştirilmesi gereken önemli bir görev olarak görülmelidir. Bu görev, halkın ve ülkenin genel çıkarları d,oğrultusunda emperyalizme ve oligarşiye karşı, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin zorunlu bir gereği olarak kendisini dayatmaktadır. 
Demokrasi Mücadelesinde Mühendis ve Mimarlar, sürecin dayattığı böylesi bir görevin gereklerini yerine getirebilmek için, TMMOB ve bağlı Oda'lara yaklaşımını programatik olarak mühendis-mimar kesimine sunmak ihtiyacını duymuştur. 
Genel yaklaşın:,ımızı açmak yönünde, kuşkusuz eksiklerimiz ve yetersizlikleri-miz olacaktır. Fakat bunların, soyut çalışmalarla değil, ancak mücadele içerisin-de aşılabileceğinin, gelişmenin ancak kitlelerden öğrenme-öğretme diyalektiği ile sağlanabileceğinin bilincindeyiz, 
Sürecin önümüze koyduğu gôrevlerin üstesinden gelebilmek için üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Geçmiş dönemdeki devrimci mühendis-mimar hareketi bu yolda geleceğimize ışık tutmaktadır. 
Bu porgram, daha önce Y. Çözüm yayınları arasında yer alan "Demokrasi Mü-cadelesinde Mimar-Mühendisler isimli broşürün bugünkü sürecin gereksinme-lerine yanıt verici tarzda eksikliklerinin tamamlanmış biçimi olarak değerlendiril-melidir. 
Genel Kurullarda değişik kesimler elbette yönetme gelme mücadelesi de vereceklerdir. Demokrasi Mü.cadelesinde Mühendis ve Mimarlar, Genel Kurulların herşeyden önce mücadeleyi geliştirici bir platform olarak değerlendirilmesi düşüncesindedirler. Her ne pahasına olursa olsun yönetime gelmek gibi bir an-layış bizim anlayışımız olamaz. Ancak ilkeli birlikteliklerle, an/aşılabilecek ortak programlar çerçevesinde yönetim kademelerinde bulunmak mücadeleyi geliştirici işlev görebilir. Demokrasi Mücadelesinde Mühendis ve Mimarlar bu perspek-tifle hareket edeceklerdir. 

0 Reviews