9 Aralık 2019 Pazartesi

Devrimci Avukatlık

Kitap Adı: Devrimci Avukatlık
Yazar Adı: Aytaç Ünsal
Yayınevi: Boran Yayınları
Basım Tarihi: Aralık 2019


ÖNSÖZ
Avukat ayrıcalıklı bir meslek midir? Evet, avukatlığın bir kamu hizmeti yani adalet ile ilgili olması nedeniyle bir takım ayrıcalıkları olduğu kabul edilir. Avukatların hem müvekkillerine karşı hem devlete karşı bağımsızlığı bunların en başında gelir. Savunma dokunulmazlığı, kamu alanındaki işlemlerinde öncelik, kamu kuruluşlarının avukatlara yardım etmesi ve mesleğin onuru, namusu ve dürüstlüğünün mesleğin temeli olması, reklam yasağı, ticari olmaması gibi ayrıcalıklardan bahsedebiliriz. Bu ayrıcalıkların nedeni avukatlığın amaçları kanunda da kabul edilen “hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak” olarak sayılmasındandır.
Kanun Barolara da “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” görevi yüklemiştir. Dolayısıyla avukatlık ticari bir faaliyetten çok toplumsal ve amaçlarını gerçekleştirmek yönünde ise siyasal bir meslek olarak kabul edilmelidir. Durumu kanun inceleme üzerinden değerlendirdiğimizde bunları doğru kabul edebiliriz. Ancak gerçeklik böyle midir? Avukatlar hala bağımsız mıdır, adaletin ve hakkaniyetin yerini bulması, hukukun uygulanması konusunda hangi imkânlara sahipler. Devletin bu amaçlara aykırı tutum ve davranışları hatta yasal düzenlemeleri yok mu? Herkesin cevabını bildiği sorular bunlar. Hukuki düzenlemeler ve gerçekleşen pratik bir biriyle örtüşmüyor.
Avukatlar, kendilerinden beklenen amaçlardan hızla uzaklaşırken, hukukta metalaşmaktadır. Buna rağmen, kendisinden beklenen temel işlevinden tamamen uzaklaştırılmış ve ticarileştirilmiş değildir. Bu elbette Ekmek, Adalet, Özgürlük mücadelesi veren, mesleği bu mücadelenin bir parçası olarak ele alan, halkın çıkarlarını öncelikle sayan avukatların başarısıdır.
Devrimci avukatlar, hukuku halkın mücadelesinin bir parçası olarak ele aldıklarından, hukuku iktidarlara karşı bir silah gibi kullandıkları ve halka bilinç ve umut taşıdıkları, hukuksal mücadeleyi toplumsal mücadele ile birleştirdikleri için, avukatlığın yozlaşmasına karşı durdukları, birlik ve dayanışmayı güçlendirdikleri için bedel ödüyorlar. Bedel ödüyorlar ama vazgeçmiyorlar. Tutsak alınıyorlar direnmekten ve üretmekten, tartışmaktan vazgeçmiyorlar. Ve avukatları mücadeleye ve halkın avukatlığını yapmaya çağırıyorlar. Mesleğin ilerici ve olumlu yanlarını, toplumsal özünü, siyasal etkisini, kültürel zenginliğini, mücadele dinamiklerini başka türlü korumak mümkün değildir diyorlar. Mesleğin ticarileşmesi avukatı da nesneleştirmekte, onu düzenin işsiz ve çaresiz bıraktığı milyonların arasına itmektedir. Verilere şöyle bir göz atalım. 2018 verilerine göre 41 tanesi devlet olmak üzere 82 üniversite de hukuk fakültesi bulunmaktadır.
Barolar Birliği verilerine göre avukat sayısı 31 Aralık 2018’de 116 bin 779’a ulaşmıştır. Her yıl ortalama 10 bin kişi avukat olmaktadır. Avukat sayısındaki bu hızlı artış, avukatların işçi sınıfına katılmasına neden olmaktadır. Elbette bununla birlikte işsizler arasına avukatlarda katılmaktadır. Mezun olan avukatların önemli bir kesimi, avukatlık bürolarında ücret karşılığı çalışmakta. Bu avukatların çoğu oldukça düşük ücretlerle, doğru dürüst sosyal güvence sahibi olmadan çalıştıkları halde, başkalarının haklarını almak için mücadele eden avukatlar, gerçekten kendilerini işçi olarak düşün(e)mediklerinden, işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatlarını talep de edemiyorlar. Daha on yıl öncesine kadar “işçi avukat” kavramına karşı çıkılırken, bugün işçi avukatların durumu ve sorunları tartışılmaya başlanmıştır.
Avukatlık büroları ekonomik nedenlerle peş peşe kapanmak zorunda kalırken, onlarca, yüzlerce avukatı çalıştıran avukatlık bürolarının sayıları hızla artmakta. Mesleğe yeni başlayan avukatların büro açması hayal olarak kalmaktadır. İşçi avukatların çalışma koşulları ağır, ücretleri düşük, mesleki tatmin düzeyleri azalmaktadır. Bu tarz bir çalışma, avukatlık mesleğinin yürütülme biçimini de değiştirmekte, dar bir uzmanlık alanına hapsedilerek avukatlık “teknik bir iş”e indirgenmekte. Bu durum karşısında avukatların bağımsızlığından ve etik kurallarından bahsetmek mümkün olmamaktadır. Kapitalizmin işleyiş yasalarıdır bunlar ve avukatları olduğu gibi her mesleği piyasa alanına çeker.
Kendisi de bir süre avukatlık yapmış olan Lenin’in bu durumu çok sade özetlemiştir. “Kapitalizm insan emeğinin tüm alanlarında büro ve meslek sahibi işçilerin sayısını dikkate değer bir hızla artırıyor ve entelektüeller için büyüyen bir talep yaratıyor. Bunlar ilişkileri, dünya görüşleri vb. ile kısmen burjuvaziye bağlanıyorlar, kısmen de kapitalizmin bağımsız pozisyonlarını ellerinden aldığı, onları ücretli işçi olmaya zorladığı ve yaşam standardını düşürmekle tehdit ettiği entellektüeller olarak işçi sınıfına bağlanarak öteki sınıflar arasında özel bir yer tutuyorlar.”
Sistem, avukatları hızla işçi sınıfına bağlıyor. Fakat ne yazık ki, sınıfsal dönüşümün hızı, ideolojik bir dönüşüm yaratmıyor. Binlerce genç, zor koşullarda çalışan avukatlar ideolojik olarak kendilerini işçi görmeyip, daha yüksek bir yaşam standardını yakalayabilme umutları taşıyorlar. Hem hukukun işlevine, toplumsal yapıdaki etkisine hem de mesleğin dönüşümüne ilişkin yanlış ideolojik şekillenme düzeni güçlendirmektedir.
Gerçek şu ki, ne meslek sorunları, ne avukatlığın geldiği durum, ne de halkın yaşadığı sorunlar birbirinden kopuk değildir.
Avukat, sistemin çelişkilerini, sancılarını yaşar. Bundan kaçış mümkün değildir ancak bununla mücadele edilerek karşı koyabiliriz. Bize dayatılanlara mahkûm olmayız. Avukatlar, mesleklerinin toplumsal özüne sahip çıkmalıdır, meslek sorunlarına karşı örgütlenmeli, halkın hakları için mücadele etmenin, mesleğin itibarının ve gelişimin kaynağı olduğunu bilmelidir.

Halkın Hukuk BürosuKitabını İndirmek İçin Tıklayınız

Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Halk Kütüphanesi

Kitaplarımıza ulaşmak için, arşivinizdeki kitapları paylaşmak için bizimle iletişime geçin... Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz
Yorumlar

Bizimle İletişime Geçin

Ad

E-posta *

Mesaj *