Devrimci Olmak Parti Cepheli Olmaktır - 2

Devrimci Olmak Parti Cepheli Olmaktır - 2

Devamını Oku »

Kitap Adı: Devrimci Olmak Parti Cepheli Olmaktır - 2
Derleyen: Günay Özarslan
Yayınevi: Boran Yayınevi


Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız
Halkın Sesi Kütüphanesi İçin Tıklayınız


GİRİŞ:

HER DEVRİMCİ EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN KORKULU RÜYASIDIR...


Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?

Emperyalist sömürü ve zulmün hakim olduğu bir dünya bu. Bu sö mürü ve zulmün her geçen gün nasıl derinleşerek sürdürüldüğü açıktır. Bu sömürünün kanlı ve kirli sonuçları dünya halklarının her gün yaşadığı gerçeklerdir. Ki bu sömürü çarkını çevirebilmek için, “devrimciliğe, insana, halka ait ne varsa yok etmek istiyor” emperya listler:

“... emperyalizm özellikle Amerikan emperyalizmi, devrimciliğe, in sana, halka ait ne varsa yok etmek istiyor. Emperyalistlerin hiçbir de ğeri yoktur. Tek değerleri kendi çıkarlarıdır. Bu çıkarları için yapamayacakları katliam ve ahlaksızlık yoktur. Sömürü, işgal, halk ları köleleştirme, onların doğal kurallarıdır. Niteliklerinin gereğidir. Bu gerçeği unutamayız, unutturamayız. Bu gerçeği hep canlı tutmak zo rundayız. Çünkü bu gerçek, bütün dünyada işgallerle, katliamlarla, halkları hiçleştirmekle, ülkeleri yok etmekle
kendini dayatıyor. Bu çıplak gerçek, dün neydiyse bugün de odur.

Değişen hiçbir şey yoktur. Emperyalizm ve direnen halklar vardır. Halkların direnmekten başka hiçbir yolu yoktur. Eğer direnilmezse emperyalizm istediklerini çok kolay elde eder ve bütün dünya halkla rını teslim alır. Hiçbir halk buna izin veremez. Halk adına davrandı ğını iddia edip buna izin verenler, tartışmasız işbirlikçi ve Amerikan uşağıdırlar.” (Dursun Karataş, Seçme Yazılar, syf:507)

BİZ, Parti-Cephe olarak, emperyalistlerin bütün dünya halklarını tes lim almasının önüne Anadolu İhtilali’nin yıkılmaz barikatını direnip savaşarak örüyoruz. Bu barikatın gücü, mayasındaki ideolojik sağ lamlıktır.

İdeolojik sağlamlık, Marksizm-Leninizmi kuşanmak demektir.

Ve ancak Marksizm-Leninizm, dünya halklarına gerçeği göstermek tedir.

Gerçek; emperyalizmin sömürü, sömürgecilik ve zulüm olan doğası nın değişmediğidir.

Gerçek; emperyalizmin devrimciliğe, insana, halka ait ne varsa yok etmek istiyor oluşudur. Başka türtü ayakta kalamayacak oluşudur.

Gerçek; emperyalistlerin tek değerlerinin kendi çıkarları olduğudur. Tam da bu nedenle emperyalistlerden “özgürlük” bekleyenlerin uşak lık bulacağıdır.

Gerçek; emperyalistlerin çıkarları için yapamayacakları katliam ve ahlaksızlık olmadığıdır.

Gerçek; sömürü, işgal, halkları köleleştirmenin nitelikleri gereği em peryalistlerin doğal kuralları olduğudur.

Gerçek; bugünün dünyasında baş çelişkinin emperyalizm ile halklar arasında olduğudur.

Gerçek; halkların emperyalizme karşı direnip savaşmaktan başka hiç bir başka kurtuluş yolu olmadığıdır.

Gerçek; eğer direnilmezse emperyalizmin bütün dünya halklarını teslim alıp  öleleştireceğidir.

Gerçek; bir yandan halk adına davrandığını iddia edip diğer yandan emperyalist politikaları bozmak için direnip savaşmayanların emper yalizmin uşağı olduğudur.

Gerçek bir kez daha şudur ki; Devrim için savaşmayana sosyalist denmez!..

Devrim için savaşmanın yolu Marksizm-Leninizmi kuşanmaktan ge çiyor. Ki ancak o zaman, gerçeği görüp kavrayarak değiştirmek için harekete geçilebilir. Marksizm-Leninizm bize gerçeği gösterir. Ancak sadece bununla sınırlı değildir. Esas olarak, gerçeği değiştirmenin güç ve yöntemini sağlar.

Örneğin, gerçek şudur; “...Halkın düşünceleri, değerleri, egemen güçler tarafından yozlaştırılmış, çarpıtılmış ve düzeni savunmaya mahkum edilmiştir.”

Marksizm-Leninizm, bize bu gerçeği nasıl değiştireceğimizin yönte mini verir.

“... Halkın düşünceleri, değerleri, egemen güçler tarafından yozlaştı rılmış, çarpıtılmış ve düzeni savunmaya mahkum edilmiştir.
Birçok yanlış düşünce, halklar nezdinde hakim olur hale gelmiştir. Bütün bunları düzeltmek; mücadele etmek ve bağımsızlık ve demok rasi mücadelesini yeniden şekillendirmek demektir. Bu kaçınılmaz bir olgudur. Halkımıza bu gerçeği, Amerika’nın ülkemizi nasıl ele geçirdiğini, bağımsızlık ve demokrasinin ne olduğunu anlatamaz- sak, başka bir çelişkiyi de anlatamayız. Anahtar, bağımsızlık ve demokrasidir. Önümüzdeki süreçte cüret ve kararlılıkla, emekle bu soruna eğilmek zorundayız. Kitleler; devrimcilerin neyi savunduğundan, ne dediğinden büyük ölçüde habersizdir. Kitlelere git mek zorundayız. Moral değerlerimiz her zamankinden daha yüksektir. Güçlü olan emperyalizm değil, devrimcilerdir. Yüksek moral değerlerle halka gidip, halka güven vermeliyiz.

Değiştirebileceğimizi göstermeliyiz. Her devrimci bunları yapabilecek yetenekte ve güçtedir. Bunun için her devrimci, emperyalizm ve işbir likçilerinin korkulu rüyasıdır. Emperyalistler, bundan dolayı, onları tut sak etmek, katletmek için sürekli saldırırlar, planlar yaparlar. Her devrimci bu gücünü bilmek ve kendine güvenmek zorundadır. Kendi mize güvenelim. Halka güvenelim. Ve örgütleyelim.” Dursun Karataş, syf:510)

Önderimiz Dursun Karataş’ın dediği ve kendi pratiğiyle somutladığı gibi, Marksizm-Leninizmi kuşanan “her devrimci, emperyalizm ve iş birlikçilerinin korkulu rüyasıdır.” Dünya halklarına and olun ki, halk düşmanlarının kabusunu büyütüp emperyalizmin celladı olacağız.

0 Reviews